Рис.  2 . ОТЧЕ НАШ

 

ОТЧЕ НАШ

 

На Рис. 2. я гра­фіч­но пред­ста­вив мо­лит­ву «От­че наш». Мо­же­мо зглиб­лю­ва­ти її, по­рів­нюю­чи з іу­дей­ським се­ми­ра­мен­ним сві­тиль­ни­ком, мо­же­мо про­бу­ва­ти в се­ми час­ти­нах ці­єї мо­лит­ви від­най­ти сим­во­ли се­ми Та­їнств то­що.

До Єри­хон­ський сліп­ців я до­дав уч­нів, які йшли до Емау­су. До­даю ще блуд­но­го си­на і на Рис. 3. по­рів­нюю їх­ній ду­хов­ний шлях, пос­туп і рег­ре­сію.

Їх­нє па­дін­ня пе­ре­тво­рю­є­ть­ся у про­зрін­ня, мож­ли­вість пов­ні­стю ду­хов­но про­зрі­ти. Бог ні­ко­ли не за­ли­шає лю­ди­ну, Він пе­ре­бу­ває з нею до кін­ця. Роз­бій­ник на хре­сті – най­кра­ще свід­чен­ня цьо­го.

Лк. 23, 42-43: „42 І ска­зав до Ісу­са: Спо­га­дай ме­не, Гос­по­ди, ко­ли при­йдеш у Цар­ст­во Своє! 43 І про­мо­вив до ньо­го Ісус: По­прав­ді ка­жу то­бі: ти бу­деш зо Мною сьо­го­дні в раю! .

 

Рис.  3 . УЧНІ ЙДУТЬ ДО ЕМАУСУ. БЛУДНИЙ СИН. СЛІПЦІ.