LECTIO DIVINA І МНЕМОНІКА

 

В LECTIO DIVINA на перших двох етапах – LECTIO і MEDITATIO, а ці етапи доступні кожному, тому що вони залежать від зусиль людини, велику роль відіграє здатність мислити. Мислення у великій мірі залежить від пам’яті. Хто має кращу пам’ять, той буде краще мислити. Тренуванням пам’яті займається мнемоніка. Людина, якщо і не буде вивчати мнемоніку, а тільки побіжно ознайомиться з нею, то довідається багато цікавого про свою пам’ять і зможе принаймні основні принципи мнемоніки застосовувати в LECTIO DIVINA.

Класичні трактати по мнемоніці описують чотири закони пам’яті, які лежать в основі запам’ятовування:

1.            суміжність;

2.            схожість;

3.            відмінність;

4.            послідовне сполучення.

Біб­лія у пер­віс­но­му ви­ді не має на­віть роз­ді­ло­вих зна­ків. Су­час­ні пе­ре­кла­ди, де вже іс­нує по­діл на гла­ви, де гла­ви ма­ють свої на­зви, з від­си­лан­ням до ін­ших місць Біб­лії – це пра­ця біб­ліє­знав­ців. У біб­ліє­знав­ст­ві кри­ти­ка форм, тоб­то від­кри­ван­ня і опи­су­ван­ня ста­лих лі­те­ра­тур­них форм Біб­лії, ко­ри­сту­є­ть­ся дру­гим і тре­тім за­ко­на­ми пам’яті: схо­жість і від­мін­ність.