LECTIO DIVINA  І  БІБЛІЄЗНАВСТВО

 

Але су­час­на і до­б­ре оп­ра­цьо­ва­на Біб­лія – це ли­ше за­галь­на фо­то­гра­фія, ду­же роз­ми­та, яка по­ка­зує ли­ше за­галь­ні кон­ту­ри по­верх­ні. Як­що на­віть фо­то­гра­фія бу­де ду­же вда­лою, чіт­кою, ви­со­ко­якіс­ною, то на­скіль­ки во­на спро­мож­на по­ка­за­ти внут­ріш­ню суть лю­ди­ни: її по­чут­тя, емо­ції, біль, ту­гу, ра­дість то­що?

Це за­ле­жить від умін­ня і та­лан­ту фо­то­гра­фа. Він по­ви­нен ви­бра­ти вда­лий мо­мент, ко­ли люд­ські по­чут­тя ви­хо­дять на по­верх­ню, ви­бра­ти вда­лий кут фо­то­гра­фу­ван­ня, фон, ос­віт­лен­ня. Але мож­ли­во­сті фо­то­гра­фа об­ме­же­ні. Тех­ніч­ні за­со­би, яки­ми він ко­ри­сту­є­ть­ся, ма­ють свої об­ме­жен­ня і не мо­жуть у лю­ди­ну про­ник­ну­ти гли­бо­ко.

Мож­ли­во­сті ху­дож­ни­ка на­ба­га­то біль­ші, ніж фо­то­гра­фа. За­со­би, яки­ми він ко­ри­сту­є­ть­ся, да­ють йо­му мож­ли­вість про­ник­ну­ти в лю­ди­ну гли­бо­ко. Порт­рет по­ка­зує на­ба­га­то біль­ше, ніж фо­то­гра­фія. То­му жи­во­пис на­ба­га­то цін­ні­ший, ніж фо­то­мис­тецтво. Ху­дож­ник мо­же за до­по­мо­гою ри­сун­ка і ко­льо­рів про­ник­ну­ти на­віть у бо­же­ст­вен­ний світ і від­хи­ли­ти йо­го. Іко­но­пис є свід­чен­ням цьо­го.

Іс­то­рич­но-кри­тич­ний ме­тод до­слі­джен­ня Свя­то­го Пись­ма, біб­лій­ні слов­ни­ки та ен­цик­ло­пе­дії, вве­ден­ня у біб­лій­ну іс­то­рію, пе­ре­важ­на біль­шість кни­жок на те­му Біб­лії – це пра­ця фо­то­гра­фів.

Ри­то­рич­ний ана­ліз, сим­во­ліч­не, але­го­рич­не, ана­го­гіч­не тлу­ма­чен­ня Свя­то­го Пись­ма, LEC­TIO DI­VINA – це пра­ця ху­дож­ни­ків.

Лк. 10, 25-26: „25 І під­вівсь ось за­кон­ник один, і ска­зав, Йо­го ви­про­бо­вую­чи: Учи­те­лю, що ро­би­ти ме­ні, щоб віч­не жит­тя осяг­ну­ти? 26 Він же йо­му від­ка­зав: Що в За­ко­ні на­пи­са­но, як ти чи­та­єш (πω ͂ς α ̓ναγινώσκεις)?

πω ͂ς α ̓ναγινώσκεις як ти чи­та­єш?як ти ро­зу­мі­єш, як ти спри­йма­єш Свя­те Пись­мо? Ти – ху­дож­ник чи фо­то­граф? Що для те­бе вза­га­лі Свя­те Пись­мо? Як­що ти ви­ко­ри­сто­ву­єш Біб­лію для то­го, щоб ме­не при­ни­зи­ти, ос­ла­ви­ти, ском­про­ме­ту­ва­ти, вчи­ни­ти не­ві­гла­сом то­що, то ти її бе­реш бруд­ни­ми ру­ка­ми і чи­та­єш її ли­хи­ми очи­ма.